Navštivte naše NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY na adrese: www.zscista.cz

Vítejte na stránkách ZŠ Čistá

Vedení školy


Mgr. Miloslava Siglová
ředitelka školy


Mgr. Jitka Řeháková
vedoucí učitelka MŠ

Kontaktní údaje


Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Čistá,
okres Svitavy


Pracoviště:
Základní škola, Čistá 3
Mateřská škola, Čistá 256
Školní jídelna
Školní jídelna - výdejna
Školní družina


Telefony:
Sborovna: 461 634 115
Jídelna: 461 634 112


E-mail:
skolacista@seznam.cz

Charakteristika základní školy

Naše základní škola je málotřídní s pěti postupnými ročníky ve třech třídách. Spojení ročníků je určeno počtem dětí v jednotlivých ročnících a je upřednostňován samostatný první ročník.

Prostorové podmínky školy jsou vzhledem k počtu žáků a ke zvoleným vzdělávacím programům dostačující. Všechny třídy školy jsou moderně zařízeny. V první třídě je nainstalována interaktivní tabule pro potřeby nejmladších žáků. V patře budovy se dále nachází interaktivní učebna se studovnou, která má šest počítačů připojených na internet a interaktivní tabuli, sborovna s počítačem a multifunkčním zařízením, keramická dílna využívaná pro výuku pracovních činností, výtvarné výchovy a zájmových kroužků, kabinet, sociální zařízení pro žáky a personál. V přízemí se nachází školní družina, školní jídelna -výdejna, tělocvična s nářaďovnou, sociální zařízení a šatna. K budově školy patří školní pozemek a hřiště s odpočinkovým koutek pro děti. Během prázdnin probíhaly přípravy pro vybudování nového hřiště v zahradě pod budovou ZŠ. Na toto „Hřiště snů“ – projekt, do kterého se zapojili žáci ZŠ a děti MŠ obec získala dotaci ve výši 311 766,- Kč.

Materiální vybavení školy je v souvislosti s finančními možnostmi postupně inovováno a je snaha o jeho maximální využití. Pravidelně je doplňován fond učebnic, školních pomůcek, počítačových výukových programů, žákovská i učitelská knihovna.

Život školy se řídí školním řádem, kde jsou stanoveny práva a povinnosti žáků, rodičů, pedagogů a ostatních pracovníků školy. Součástí školního řádu je také klasifikační řád, kde jsou uvedena pravidla pro hodnocení žáků.

V naší škole je příjemné, klidné, rodinné prostředí. Nízký počet žáků umožňuje uplatnit individuální přístup k žákům a integraci. Brzy se u dětí daří rozpoznat specifické poruchy učení nebo chování. S těmito žáky pak pracuje asistentka pedagoga pod vedením speciálních pedagogů. Protože jsme v častém kontaktu s rodiči, velmi dobře probíhá vzájemná komunikace, a můžeme tak společně reagovat na případné problémy a včas je řešit. Výuka probíhá formou činnostního učení a vede děti praktickému přístupu při řešení problémů. Žáci se učí spolupracovat v týmu, ale také pracovat samostatně. Denní soužití několika ročníků v jedné učebně vede děti také k toleranci a ohleduplnosti ke slabším a mladším. Součástí výuky jsou i projektové dny, které umožňují zařadit nové alternativní metody do výuky.

 

Cíle pro příští období:

Tvorba webových stránek © 2007-2017
WebZdarma.cz